Aktualności06.07.2020

W dniu 6 lipca na terenie pod budowę Obwodnicy Kędzierzyna-Koźla odbyło się uroczyste rozpoczęcie prac.
Aktualnie Wykonawca Robót prowadzi prace związane z wytyczaniem granic pasa drogowego, wycinką drzew oraz odhumusowaniem terenu

09.06.2020

W dniu 09.06.2020 r. odbyło się przekazanie placu budowy Wykonawcy.
27.01.2020

Wykonanie kamienia milowego nr 1 (złożenie wniosku o ZRiD wraz z PB).
Maj 2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na swojej stronie internetowej zakładkę "Serwis dla podwykonawców", na której znajdują się informacje o procedurach płatności, wzory wniosków i oświadczeń i inne istotne informacje dla PUD.

Serwis ten jest dostępny pod adresem:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Komunikat dotyczący uruchomienia serwisu:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy
Marzec 2019 – Spotkania z mieszkańcami:

26.03.2019 r. - siedziba Rady Osiedla Lenartowice, świetlica na piętrze, ul. Nowowiejska 8, 47-230 Kędzierzyn Koźle

27.03.2019 r. godz. 17:00 - Dom Sportowca przy stadionie KS Cisowa ul. Jana Brzechwy 78, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, osiedle Cisowa

28.03.2019 r. godz. 17:00 - Sala Narad Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięckiej 19
21.02.2019 – Spotkanie techniczne, na których były omawiane kwestie sporne w sprawie pasa separacyjnego przekroju 2+1

Spotkanie techniczne odbyło się w dniu 21 lutego 2019 r.
27.11.2018 - Spotkanie robocze – branża mostowa

W wtorek 27.11.2018 r. godz. 9:30 odbyło się robocze spotkanie w branży mostowej.

Obecni: Projektant, Weryfikator ze strony Konsultanta oraz przedstawiciele GDDKiA.

Miejsce spotkania Biuro Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.
15.10.2018

Podpisano dziś umowę na projekt i budowę północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40 o długości 14,6 km. Wykonawca inwestycji, firma Strabag, zaprojektuje i wybuduje obwodnicę za ok. 220,6 mln zł. Planowany termin oddania do ruchu - wiosna 2022 r.

- Realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju. Chcemy, aby ważne inwestycje powstawały w każdym regionie Polski. Nie dzielimy Polski na A i B: Polska jest jedna. Obwodnica Kędzierzyna-Koźla będzie komfortową drogą klasy GP. Mieszkańcy miasta poczują ulgę, gdy ruch ciężarowy zostanie wyprowadzony na obwodnicę - powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Od istniejącego odcinka dwujezdniowej obw. Kędzierzyna-Koźla pobiegnie nowa trasa o nawierzchni bitumicznej. Jednojezdniowa, początkowo z dodatkowym pasem do wyprzedzania a od niemal połowy odcinka w tradycyjnym układzie z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach. Włączy się do istniejącego przebiegu DK40 na terenie woj. śląskiego.
W ramach inwestycji powstanie 19 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda. Przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z obwodnicą, powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Nowa trasa, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc połączenie międzyregionalnej drogi z Czech i południa kraju z portem rzecznym na Odrze oraz węzłem kolejowym w Kędzierzynie-Koźlu. Obwodnica usprawni ruch w kierunku węzła autostradowego A4 Opole Południe, Kędzierzyn-Koźle i Pyskowice oraz poprawi dostępność przyległych terenów do autostrady A4. Po jej oddaniu z ulic miejskich zniknie transport niebezpiecznych materiałów chemicznych z Zakładu Azotowego w Kędzierzynie Koźlu. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w korytarzu i w sąsiedztwie korytarza obwodnicy i DK40 oraz w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i strzeleckim.

Podpisanie umowy na projekt i budowę północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40 o długości 14,6 km

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/
06.07.2018

W lipcu 2018 r. opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowy na zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniami:

  • „Budowa obwodnicy Myśliny w ciągu drogi krajowej nr 46" - umowa zawarta z firmą Inwest-Complex Sp. z o.o. z Gliwic
  • „Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40” - zawarta z Konsorcjum firm: Jerzy Bajer Firma Inżynierska Arcus z Krakowa i Integral Sp. o.o. z Katowic

Firmy będą sprawować nadzór nad zadaniami o wartości odpowiednio około 40 mln i około 220 mln zł.

Podpisanie umowy na zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru Podpisanie umowy na zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/10.04.2018

W dniu 10.04.2018 r. o godz. 11.00 poznaliśmy oferty cenowe na budowę północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40. Zainteresowanych budową obwodnicy jest 10 firm.

Najwyższa oferta opiewa na kwotę 291 620 461,37 zł brutto, natomiast najniższa wynosi 219 796 843,26 zł brutto.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 240 000 000,00 zł brutto. Wszyscy oferenci zaproponowali 36 miesięczny termin wykonania zamówienia. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Komisja przetargowa dokona weryfikacji ofert i wybierze najkorzystniejszą. Zadaniem Wykonawcy wybranego w drodze przetargu będzie zaprojektowanie i budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla, rozpoczynającej się km 70+050,00 i kończącej się w km 86+417 istniejącej drogi krajowej nr 40 o długości około 14,6 km.
Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-10042018r.pdf (PDF, 58.23 KB)

Zamówienie obejmuje m.in. prace projektowe oraz roboty w zakresie:
  • części drogowej obwodnicy, skrzyżowań, parkingów, przebudowy dróg kolidujących z planowaną obwodnicą, dróg dojazdowych, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego;
  • sieci melioracyjnej i drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, urządzeń wodnych;
  • oświetlenia drogowego, sieci energetycznej, teleinformatycznej, gazowej, kanalizacji deszczowej, systemu zarzadzania ruchem wraz ze stanowiskami do ważenia pojazdów;
  • ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni, budowy ekranów akustycznych, wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyznaczania i wznowienia granic pasów drogowych.

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/