Budowa obwodnicy
Kędzierzyna–Koźla
w ciągu dk nr 40

/ DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE
12/11/2020 r.
/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

272 424 300,00 zł
/ WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ
207 801 497,82 zł

/ NUMER PROJEKTU

POIS.04.02.00-00-0055/20

/ NAZWA KONTRAKTU

„Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna–Koźla
w ciągu drogi krajowej nr 40”

Główne cele projektu

Projekt stanowi element IV osi priorytetowej POIiŚ obejmującej „Infrastrukturę drogową dla miast” i działania 4.2 „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego” oraz element priorytetu inwestycyjnego 7.b „zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi”.
Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia połączeń drogowych w Polsce, odciążenia miast od nadmiernego ruchu drogowego, a więc do realizacji głównego celu POIiŚ tj. „Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej”.

Opis kontraktu


Plan orientacyjny

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40. Powyższy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa opolskiego i śląskiego, w powiatach: Kędzierzyńsko – Kozielskim, Strzeleckim i Gliwickim, na terenie gmin: Kędzierzyn – Koźle, Ujazd, Rudziniec.

Cel i zakładany efekt inwestycji

Zasadniczym celem inwestycji jest stworzenie dogodnego ciągu komunikacyjnego, głównie dla pojazdów ciężkich, który umożliwi przeniesienie ruchu tranzytowego (w tym ruchu pojazdów przewożących niebezpieczne substancje chemiczne z zakładów chemicznych zlokalizowanych na terenach przemysłowych Blachownia Holding SA w Kędzierzynie-Koźlu) z dotychczasowego odcinka drogi krajowej Nr 40 Kędzierzyn-Koźle - granica województwa opolskiego / śląskiego, przebiegającego w bezpośrednim sąsiedztwie licznej zabudowy mieszkaniowej a w szczególności wąskie ulice miejscowości Sławięcice i Ujazd.

Efektem budowy drogi krajowej DK40 na omawianym odcinku będzie:
  • poprawa skomunikowania terenów w południowo - zachodniej części kraju na kierunku wschód - zachód,
  • bezkolizyjne połączenie drogowe aglomeracji miejskich oraz ośrodków przemysłowych,
  • oddzielenie tranzytowego ruchu od ruchu lokalnego, co zdecydowanie poprawi warunki bytowe mieszkańców poszczególnych gmin oraz m. Kędzierzyna-Koźla, na terenie których zaprojektowano drogę krajową DK40,
  • poprawa przepustowości i prędkości ruchu na kierunku Kędzierzyn-Koźle – Pyskowice,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi DK 40,
  • odsunięcie drogi od zabudowań mieszkalnych, a tym samym poprawa warunków ekologicznych i bezpieczeństwa mieszkańców,
  • zapewnienie obsługi ruchu lokalnego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejących dróg publicznych, dojazdów do pól, łąk i lasów oraz wykorzystanie istniejącej drogi krajowej DK 40 jako drogi obsługującej dotychczasowe połączenia miejscowości,
  • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi oraz w województwie opolskim i Śląskim.

Ważne daty

Podpisanie umowy z Wykonawcą - 15.10.2018 r.

Data przekazania Placu Budowy - 09.06.2020 r.

Data rozpoczęcia robót - 06.07.2020 r.

Planowane ukończenie robót - 06.11.2022 r.