Budowa północnej obwodnicy
Kędzierzyna – Koźla
w ciągu drogi krajowej nr 40

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU (kwota brutto)
220 628 748,49 zł
/ NAZWA KONTRAKTU
„Budowa północnej obwodnicy
Kędzierzyna – Koźla w ciągu
drogi krajowej nr 40”

Zadanie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Opis kontraktu


Plan orientacyjny

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40. Powyższy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa opolskiego i śląskiego, w powiatach: Kędzierzyńsko – Kozielskim, Strzeleckim i Gliwickim, na terenie gmin: Kędzierzyn – Koźle, Ujazd, Rudziniec.

Cel i zakładany efekt inwestycji

Zasadniczym celem inwestycji jest stworzenie dogodnego ciągu komunikacyjnego, głównie dla pojazdów ciężkich, który umożliwi przeniesienie ruchu tranzytowego (w tym ruchu pojazdów przewożących niebezpieczne substancje chemiczne z zakładów chemicznych zlokalizowanych na terenach przemysłowych Blachownia Holding SA w Kędzierzynie-Koźlu) z dotychczasowego odcinka drogi krajowej Nr 40 Kędzierzyn-Koźle - granica województwa opolskiego / śląskiego, przebiegającego w bezpośrednim sąsiedztwie licznej zabudowy mieszkaniowej a w szczególności wąskie ulice miejscowości Sławięcice i Ujazd.

Efektem budowy drogi krajowej DK40 na omawianym odcinku będzie:
  • poprawa skomunikowania terenów w południowo - zachodniej części kraju na kierunku wschód - zachód,
  • bezkolizyjne połączenie drogowe aglomeracji miejskich oraz ośrodków przemysłowych,
  • oddzielenie tranzytowego ruchu od ruchu lokalnego, co zdecydowanie poprawi warunki bytowe mieszkańców poszczególnych gmin oraz m. Kędzierzyna-Koźla, na terenie których zaprojektowano drogę krajową DK40,
  • poprawa przepustowości i prędkości ruchu na kierunku Kędzierzyn-Koźle – Pyskowice,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi DK 40,
  • odsunięcie drogi od zabudowań mieszkalnych, a tym samym poprawa warunków ekologicznych i bezpieczeństwa mieszkańców,
  • zapewnienie obsługi ruchu lokalnego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejących dróg publicznych, dojazdów do pól, łąk i lasów oraz wykorzystanie istniejącej drogi krajowej DK 40 jako drogi obsługującej dotychczasowe połączenia miejscowości,
  • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi oraz w województwie opolskim i Śląskim.